પરમાર તેજસ્વીની પ્રવિણભાઈ

Photo:

Address:
ઓમ રેસિડન્સી વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા

Date of Birth:
19-05-1989 (Approx. : 31)

Education:
M B A (HR)

Current Job:
private Job

Blood Group:
B+

Father's Name:
પ્રવિણભાઈ

Father's Occupation:
BSNL

Mother's Name:
વિદ્યાબેન

Total Number of Siblings:
1