શિક્ષકો માટે કરાર આધારિત જગ્યાઓ

December 20th, 2013

ગુજરાત રાજ્યના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગની સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય આદિજાતિ વિકાસ રેસીડેન્સીયલ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુશન્સ સોસાયટી દ્વારા સંચાલિત શાળાઓમં હંગામી ધોરણે ૩ વર્ષના કરારથી આચાર્ય અને શિક્ષકોની નીચે મુજબની જગ્યાઓ ભરવા અરજીઓ મંગાવેલ છે.

Post Name

Salary

No. of posts

Principal 16500 22
Maths Teacher 7500 63
English Teacher 7500 55
Science Teacher 7500 51
Social Science Teacher 7500 45
Hindi-Gujarati Teacher 7500 32
Sanskrit Teacher 7500 22
Computer Teacher 7500 42
English- Sanskrit Teacher (Higher Secondary) 10000 2
Psychology Teacher (Higher Secondary) 10000 1
Geography Teacher (Higher Secondary) 10000 1
Social Study Teacher (Higher Secondary) 10000 1
Account Teacher (Higher Secondary) 10000 1
Economics Teacher (Higher Secondary) 10000 1
English- Sanskrit Teacher (Higher Secondary) 10000 1

For Education Detail Check Advertisement.

Exam Center : Ahmadabad, Surat, Rajkot

Fee : 50 + 12 (Post Office Charge)

 Last Date for apply online : 08/01/2014

For Online Application & More detail Visit website : www.ojas.guj.nic.in or www.eklavyagujarat.org

*************Another Jobs*************