અહિ પ્રસિધ્ધ લગ્નવિષયક માહિતિઓ યોગ્ય ચકાસણી બાદ મુક્વામાં આવેલ છે. તેમ છતાં https://vankarfoundation.co.in જેતે ઉમેદવારની માહિતિની હકિકત કે તેના સાચાપણા માટે કોઇ પણ પ્રકારની બાંહેધરી આપતુ નથી. અહિ પ્રસિધ્ધ લગ્નવિષયક જાહેરાતમાં રસ ધરાવનાર જ્ઞાતિમિત્રોને પોતાની રીતે જરુરી તપાસ કરી આગળ વધવા સલાહ.

Category : Matrimonial

પરમાર તેજસ્વીની પ્રવિણભાઈ

M B A (HR)